Najnowsze wpisy


sty 14 2012 Role żony
Komentarze: 0

 

W partnerskim układzie ról relacja między małżonkami charakteryzuje się silną więzią emocjonalną. Role żony, męża są tworzone i konstruowane przez jednostki w oparciu o modele ról istniejące w ich świadomości i modyfikowane w  trakcie wzajemnych interakcji zachodzących między partnerami. Ważnym elementem, który wpływa na relacje małżeńskie jest uniezależnienie się ekonomiczne od męża. Role męża, żony w małżeństwie polegają przede wszystkim na wzajemnym zaspokajaniu swoich potrzeb, które wynikają z więzi uczuciowej partnerów. Ważne jest również, aby małżeństwo było tłumaczenia francuski gdynia udane, co daje fundamenty prawdziwej bezkonfliktowej rodziny. Korzystając z badań Tomasza Biernata i Pawła Sobierajskiego przedstawię czynniki warunkujące udane małżeństwo, jakie wybrali respondenci. W skali 1 (nieważne) do 6 (bardzo ważne) określali czynniki. Wśród wyróżnionych siedem uzyskało bardzo wysokie noty, wyznaczone średnią wartością przekraczającą „5”. Są to w kolejności: wzajemny szacunek i tolerancja, wzajemna wierność emocjonalna, wzajemna wierność seksualna, umiejętność wzajemnego przebaczania, udane życie seksualne, wspólna chęć posiadania dzieci, zgodność w wychowaniu dzieci. Zdecydowanie najmniej ważne dla powodzenia w małżeństwie są: zgodność poglądów w kwestiach politycznych, takie samo pochodzenie społeczne, wspólne przekonania religijne. Taki układ czynników wskazuje na zmodernizowaną wizję małżeństwa, zorientowanego przede wszystkim na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb partnerów w takim związku , co szerzej opiszę przy pozycji dziecka w rodzinie.

rottersand : :
sty 14 2012 Wizerunek
Komentarze: 0

 

Wizerunek współczesnych rodzin badacze zacieśniają do określonych sfer. Między innymi do układu ról – pozycji kobiety w rodzinie, zmieniającej się struktury demograficznej, pozycji dziecka w rodzinie, również podam czynniki wpływające na wizerunek współczesnej rodziny i rodziny przyszłości, jaką chciałaby stworzyć dzisiejsza młodzież. Ważne jest również postrzeganie rodziny, którą kreują media, dlatego też postaram się podać kilka przykładów wizerunku rodzin z reklam. Współczesne rodziny chciałabym określić w sferze czasowej, aby móc opierać się na literaturze i badaniach. Dlatego też skupię się na analizach od dwutysięcznego roku, aby wizerunek rodziny był jak najbardziej współczesny.  Zbigniew Tyszka tłumaczenie stron www rodzinę współczesną określa w swoich badaniach następująco: preferowaną i podstawową formą jej egzystencji jest rodzina mała (dwupokoleniowa), posiadająca oddzielne mieszkanie i prowadząca odrębne gospodarstwo domowe. Oprócz męża pracuje również żona. Lecz jest to za krótka charakterystyka, aby doszczętnie wywnioskować jaki model rodziny preferuje współczesna młodzież. Z kolei inaczej charakteryzuje w swoich badaniach rodzinę Dorota Gębuś. W rodzinie współczesnej upowszechnia się partnerski układ ról, który można przeciwstawić układowi tradycyjnemu. Tendencja ta jest związana głównie ze wzrostem aktywności zawodowej kobiet i uniezależnieniem się finansowym od męża

rottersand : :
sty 14 2012 Interakcje symetryczne
Komentarze: 0

 

Interakcje symetryczne- zachowania jednego uczestnika aktu komunikacyjnego stanowią odzwierciedlenie zachowań partnera interakcji, np. wyrażamy werbalnie swoje niezadowolenie i partner zachowuje się podobnie . innymi słowy w interakcji symetrycznej istnieje równość obu stron procesu komunikowania tj. partnerzy aktu komunikacyjnego nawzajem naśladują się . nie można w tym wypadku wyróżnić osoby dominującej w kacie komunikacyjnym, jak i podporządkowanej tej pierwszej.

 

W polskiej literaturze socjologicznej występuje niedobór opracowań syntetycznych odzwierciedlających obraz rodzin we współczesnym świecie, które byłyby zarazem skorelowane z cząstkowymi, rozproszonymi badaniami empirycznymi. 

Rodzina niezależnie od ujęcia stanowi podstawową formę, umożliwiającą egzystowanie poszczególnych jednostek oraz funkcjonowanie całego społeczeństwa. Tworzy tłumacz francuski lublin ją ustrukturalizowany i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i specyficznych substruktur oraz mikroelementów społecznych powiązanych wewnętrznie więzią małżeńską, więzią pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji oraz wypełniających jednocześnie wiele istotnych, ważnych, zintegrowanych ze sobą funkcji wobec jednostek i społeczeństwa, opierając się na regulatorach występujących w kulturze behawioralnej. Z kolei zasięgając do badań - przeprowadzonych ankiet przez CBOS, Polacy definiują rodzinę następująco: rodzina to przede wszystkim małżeństwo z dziećmi; zdecydowana większość Polaków (89%), uważa że rodzinę tworzy także matka lub ojciec samotnie wychowujący potomstwo; większość też jest zdania, że rodzinę stanowią pozostające w związku nieformalnym osoby wychowujące wspólnie dzieci (71%) oraz małżeństwo bez dzieci.

rottersand : :